การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่

การอบรมเรื่องการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรีร่วมกับบริษัท เรเวล่า โคออปเปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของประเภทของกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ การเชื่อมต่อตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี