LESHAN NORMAL UNIVERSITY ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน นศ.ครู

LESHAN NORMAL UNIVERSITY, CHINA
ประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสายวิชาชีพครู

         วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะจาก LESHAN NORMAL UNIVERSITY, CHINA นำโดย Mr. Prof. Hu Dan เลขาธิการสภา มหาวิทยาลัยเล่อชาง

        สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความ การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่ง LESHAN NORMAL UNIVERSITY เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตครู มี 15 คณะ 63 สาขาวิชาสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีจุดกำเนิดจากวิทยาลัยครูและในปัจจุบันยังคงให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิตและยังมุ่งเน้นในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยูเนสโก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี