นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลงานเกษตรกำแพงแสน

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ ประเภทนิสิต นักศึกษาชายและหญิง ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566  ณ อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

        สำหรับผลการแข่งขัน นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้

 – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประกอบด้วย นายสุเมธ มาแป้น นางสาวกมลเนตร เกิดรื่น นางสาวเบญญาภา เหล็งสุดใจ และนางสาวนันท์นภัส พวงร้อย

 – รางวัลชนะเลิศ การแข่งสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษาชาย ได่แก่ นายอรรณนภ หงษ์ทอง

 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษาหญิง ได้แก่ นางสาววรัญญา แก้วสะอาด

 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษาชาย ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ ต้วมสี นายธีรพงศ์ นกน้อย นายธีรศักดิ์ นกน้อย และนายจิรภัทร เจริญพรศิริกุล

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี