ประสานความร่วมมือในการผลักดันกีฬาหมากล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประสานความร่วมมือกับสมาคมหมากล้อม มณฑลเหอหนาน ในการผลักดันกีฬาหมากล้อม

        วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร และอาจารย์ชวินทร์ ชูกุศล ผู้แทนสโมสรหมากล้อม คณะครุศาสตร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองสมาคมหมากล้อมมณฑลเหอหนาน (Henan Weiqi Association) ประกอบด้วย ประธานสมาคมหมากล้อมเหอหนานและคณะ ซึ่งเดินทางมาจากมณฑลเหอนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนา กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

        การเข้าพบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนหมากล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงผลักดันหมากล้อมให้เป็นที่รู้จักและตั้งเป้าให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่จัดการแข่งขันในระดับเขตไปจนถึงการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี