กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ประธานสาขาวิชา พร้อมด้วยคราจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพัฒนานักศึกษาในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูด้วยโครงการการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสหกรณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี