พิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครู ตชด.

พิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
รุ่นที่ 20

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวฯ เมื่อวันก่อนนี้ รวม 103 คน 15 สังกัด ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 43 และ 44 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รองผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร หลังผ่านการเรียน การอบรมและการศึกษาดูงาน ตลอดจนการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
            โอกาสนี้ อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 ดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรเนื่องในโอกาสที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ พร้อมมอบเครื่องหมายการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ กิตติมศักดิ์ เพื่อประดับเครื่องแต่งกาย และเป็นเกียรติประวัติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี