อบรม “เทคนิคการตรวจสอบเพศของสัตว์ปีก”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรมเรื่องเทคนิคการตรวจสอบเพศของสัตว์ปีก
โดยใช้เทคนิค Polymerase chain reaction: PCR

           สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการตรวจสอบเพศของสัตว์ปีก โดยใช้เทคนิค Polymerase chain reaction: PCR ยินดีต้อนรับนักเรียนจาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการตรวจสอบเพศของสัตว์ปีก โดยใช้เทคนิค Polymerase chain reaction: PCR เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา ประธานสาขาวิชาชีววิทยา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยาการในการให้ความรู้แก่นักเรียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี