กิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 (SMART MS 2023)

กิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 (SMART MS 2023)

           อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ MR.SMART MS 2023 & MISS SMART MS 2023 & LGBTQ+ SMART MS 2023 ที่คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ

          ขณะที่ผลการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัล MR.SMART MS 2023 ได้แก่ นายกฤษฎา นิลเถื่อน นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รางวัล MISS SMART MS 2023 ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส ทับซ้อน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รางวัล LGBTQ+ SMART MS 2023 ได้แก่ นายชญานันท์ มากประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และรางวัล POPULAR VOTE SMART MS 2023 ได้แก่ นางสาวกฤติยา คลังเจริญ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี