มรภ.พระนครศรีอยุธยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนยืพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารและบุคลากรสถบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

        สำหรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2567 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบและกลไกการบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      โอกาสนี้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และชุมชนบ้านไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงไปแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนในเรื่องของการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำด้วยการเปลี่ยนมาปลูกแบบอินทรีย์ ไร้สารเคมีในการเพาะปลูก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี