นิทรรศการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะการออกแบบ

นิทรรศการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะการออกแบบ

            วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ไตล์ สาขาเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะการออกแบบ ที่สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ไตล์ สาขาเพชรบุรี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม

          อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะการออกแบบ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 3 รายวิชา ประกอบไปด้วย รายวิชาโครงการพิเศษทางศิลปะการออกแบบ และรายวิชาความถนัดทางด้านศิลปะการออกแบบ 2 รายวิชาศิลปะการออกแบบประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องหลักปรัชญาสาขา การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์สังคมปัจจุบันและต่อยอดสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาและการบริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการต่อยอดสู่สังคม และยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเพิ่มมูลค่าทางด้านผลงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะการออกแบบ และศิลปกรรมร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

          สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานในครั้งนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2567  โดยมีผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 37 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาโครงการพิเศษทางศิลปะการออกแบบ จำนวน 18 ผลงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี