คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม Entech Ambassador 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ Entech Ambassador 2023

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ Entech Ambassador 2023 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อฝึกทักษะ soft skills ในการทำงานเป็นทีม การปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ส่งเสริมภาวะผู้นำ และสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        สำหรับผลการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัล MR.Entech Ambassador 2023 ได้แก่ นายพัสกร กลีบโกมุท นักศึกษาสาขาวิชานสถาปัตยกรรมภายใน รางวัล MISS Entech Ambassador 2023 ได้แก่ นางสาวดวงจันทร์ จันทร์หร่าย นักศึกษาสาขาวิชาวิชานสถาปัตยกรรมภายใน และรางวัล POPULAR VOTE Entech Ambassador 2023 ได้แก่ นางสาวแพรพลอย พวงเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี