การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

คณะครุศาสตร์นำคณะครูในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 2

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขต1 เขต 2 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ
            โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 2 เป็นไปตามการลงนามความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของครูในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบActive Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนสู่ข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี