ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรายงานความก้าวหน้านวัตกรรมเคลื่อนย้ายช้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คิดค้นนวัตกรรมชุดพยุงและเคลื่อนย้ายช้างเอเชีย
ด้วยระบบผ่อนแรงอย่างง่าย เพื่อใช้เคลื่อนย้ายในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉิน

            วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

           ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา สุขชาวนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา Taetea excellent scholarship of international student project ประจำปี 2566 จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ประเทศจีน

            หลังจากนั้นเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยต้นแบบนวัตกรรมชุดพยุงและเคลื่อนย้ายช้างเอเชียด้วยระบบผ่อนแรงอย่างง่าย ที่ดำเนินการวิจัยโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช้เคลื่อนย้ายช้างในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉิน ลดการบาดเจ็บ เป็นชุดไฮดรอลิคแขนยก ประกอบด้วย ชุดหางลาก ชุกกว้านสลิงไฟฟ้าขนาด 9.5 เมตร แรงดึงสูงสุด 5.4 ตัน ชุดแขนยก ชุดรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ใช้งานแบบ Multifunction ที่สามารถดึง ยกและพยุง สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2,000 กิโลกรัม ที่ความสูงยก 3.5 เมตร ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด 80 กม./ชม.

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี