เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ลีฟวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วม

           สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย รวมถึงลักษณะของงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ประกาศ ก.พ.อ กำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ

         โดยได้รับเกียรติจากคุณบุษยมาศ แสงเงิน อดีตผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเขียนประเมินค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเบื้องต้น การมอบหมายงาน การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์งาน เทคนิคและวิธีการเขียนประเมินค่างาน และ Workshop การเขียนประเมินค่างาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี