การประกวด PBRU Ambassador & LGBTQ+ 2023

การประกวด PBRU Ambassador & LGBTQ+ 2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30-18.00น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล 💎

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี