คณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 มกราคม 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังทำเนียบองคมนตรี เพื่อเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุย หารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านอาหารและการท่องเที่ยว การผลิตและพัฒนาครู รวมถึงโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไปในอนาคต โดยจะเริ่มมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งถัดไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาส เยี่ยมคารวะ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวให้โอวาท และอวยพรปีใหม่ แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกด้วย


#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี