กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การลงมือปฏิบัติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การลงมือปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวหิน ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการศึกษาลักษณะเซลล์จุลินทรีย์ใต้กล้องจุลทรรศน์ มีการแนะนำเทคนิคและวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกต้อง และยังมีการใหความรู้ในเรื่องของการสกัดดีเอ็นเอเพื่อตรวจเพศจากสัตว์ปีกด้วยเครื่อง PCR เพื่อแนะนำเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ และเทคนิคการใช้ไมโครปิเปต พร้อมใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจเพศจากสัตว์ปีก ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี