สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 

          กิจกรรมการสกัดคาเฟอีนและการทดสอบสารพฤกษเคมี โดยศึกษาการสกัดคาเฟอีนจากเครื่องดื่มชูกำลัง  การสกัดพืชสมุนไพรเพื่อทดสอบพฤษเคมีเบื้องต้น ด้วยปฏิกิริยาเคมี เช่น คูมาริน น้ำตาลรีดิวซ์ แอลคาลอยด์ เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบเอกลักษณ์พืชด้วยวิธี TLCโครมาโทกราฟี

           นอกจากนี่ยังมีกิจกรรมการวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค Spectroscopy โดยใช้เครื่อง UV-Visible Spectroscopy เพื่อหาความยาวคลื่นสูงสุดของสีต่าง ๆ และการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีไบยูเร็ต ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี