อบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้

บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมอบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้

          วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเปิดการอบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าร่วม

         ในการอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ วิธีการใช้ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนแผนอพยพการหนีไฟที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี