หารือความร่วมมือ Zhejiang Yuexiu University, China

Zhejiang Yuexiu University, China
หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ

         วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก Zhejiang Yuexiu University, China นำโดย PROF.GAO ZHIDONG รองเลขานุการ Zhejiang Yuexiu University โอกาสเดินทางมาทำความร่วมมือในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2567

         การเดินทางมาในครั้งนี้ของคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University ได้มีความสนใจในสาขาวิชาภาษาไทย การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมถึงสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ Zhejiang Yuexiu University ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) แต่มีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะวางแผนการดำเนินงานหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี