การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 มกราคม 63 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกอบด้วย
– โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
– โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
– โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
– โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
– การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด
– โครงการตามบริบท

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป เพื่อให้สมกับการเป็น ” พลังปัญญาของท้องถิ่น “

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี