ระเบียบกองทุนสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566


        ดาวน์โหลดระเบียบฯ

 

3. ระเบียบกองทุนสวัสดิการนักศึกษา (ฉ.2) 2566