เตรียมพัฒนาเขานางพันธุรัตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมมือกับวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

              วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเดินหน้าพัฒนาวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

              โดยในปีงบประมาณ 2567 จะมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมที่เอื้อต่อการศึกษาสำหรับโรงเรียน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี