ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

5. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉ.3) 2566