โครงการอบรม Train the Trainer

กองพัฒนานักศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำเดือนธันวาคม

           นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพประจำเดือนธันวาคม 2566 ภายใต้โครงการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

         โดยหัวข้อในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเรื่อง Gamification for Facilitator ซึ่งเป็นการนำแนวคิดของเกมเพื่อการศึกษามาใช้ในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สร้างแรงจูงใจก่อให้เกิดการอยากมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านเกมการสอน BMC & other Canvas เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนโดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ร่วมกันระดมความคิดและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อนและจุดแข็งของทีม และค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ทีมดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี