คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/2566
เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการจัดการศึกษา

              วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องของการชี้แจงการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา มีการชี้แจงเกี่ยวกับงานปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงแนวทางปฏิบัติการดูแลนักศึกษาด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและบริหาร มีการชี้แจงรายงานผลด้านวิจัย และทุนวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานวิจัยในปี พ.ศ. 2567 และฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม มีการชี้แจงกฎระเบียบในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี