มอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมวกขีด เข็ม
และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิมยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบหมวกขีด เข็ม และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 2 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุงรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อาจารย์วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          เนื่องด้วย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ และเป็นเพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ การสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมและสร้างความโดดเด่นของวิชาชีพ ให้มีความพร้อมการทำงานด้วยวิชาการ ทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 17 คน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี