ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2566


        ดาวน์โหลดระเบียบฯ

 

4. ระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉ.2) 2566