กลุ่มงานสื่อสารองค์กรลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

         อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาค ตระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มากกว่า 50 หลักสูตร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี