การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44

การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44

พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ครั้งที่ 44 “อรพิมเกมส์” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ 14 ทักษะ 39 กิจกรรม เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่นและตลอดไป


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

phetchaburi25661225-2