ฟื้นฟูประเพณีสลากภัต สู่การพัฒนาเป็น Soft Power

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูประเพณีสลากภัต
สู่การพัฒนาเป็น Soft Power

          งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ นักวิชาการด้านงานวัฒนธรรมท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ อาจารย์ ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์ และอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ  ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด ปลัดอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วยคุณอุดมเดช เกตุแก้ว สื่อมวลชนท้องถิ่น

           โดยมีประเด็นในการหารือ ประกอบด้วย การวางแผนหารือการจัดประเพณีสลากภัตในปี 2567 การวางแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่ โดยการเก็บข้อมูลด้านขนมและอาหารพื้นถิ่นที่ปรากฎในงานประเพณีสลากภัต การดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยงเชิงวิถีชีวิตจากการเข้าร่วมประเพณีสลากภัตเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว และการพูดคุย วางแผนวิธีการสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเพณีสลากภัต เพื่ออนุรักษ์ รักษา และสืบทอดประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี โดยการวางแผนหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power โดย มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแกนกลางในการเชื่อมระหว่างชุมชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสู่ Soft Power ตามนโยบายของภาครัฐ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี