“แชมป์” กิจกรรมเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้าแชมป์การแข่งขันกิจกรรมเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน ในการแข่งทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 44

           สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกิจกรรมการเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน
            สำหรับผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน ผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย นายอนุชา สุวรรณภูมิ และนายวรินทร์ สงวนทรัพย์ ขณะที่การแข่งขันการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าแข่งขัน ประกอบด้วยนายณพสิทธิ์ มุกดาม่วง และ นายมูฮัมมัด นุชเซ๊าะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ดร.ประกิจ อินทะชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสมปราชญ์ แซ่หว่อง วิศวกรไฟฟ้า เป็นผู้ควบคุมทีม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี