สาขาวิชาชีววิทยาให้บริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์

สาขาวิชาชีววิทยา ให้บริการวิชาการกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

          วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจาร์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5  กับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการศึกษาลักษณะเซลล์จุลินทรีย์ใต้กล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทำอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อและขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแครอท เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและคุณครู สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี