สาขาวิชาเคมีถ่ายทอดความรู้ในการสกัดคาเฟอีนจากเครื่องดื่มชูกำลัง

สาขาวิชาเคมี ให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างสาขาวิชาเคมีกับโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย

          กิจกรรมที่ 1 การสกัดคาเฟอีนจากเครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมทั้งตรวจสอบเอกลักษณ์ของคาเฟอีนด้วยวิธี TLC โครมาโทกราฟี วิทยากรให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล อาจารย์ ดร.กฤษณะ พ่วงระย้า อาจารย์วรรณา วัฒนา และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยวิทยากร

          กิจกรรมที่ 2  การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ในพืชผักสวนครัว เช่น กระเพราะ โหระพา ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ใบแมงลัก และผักใบเขียว โดยใช้ สาร DPPH โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ และ อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร

         กิจกรรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวที่จัดขึ้นนักเรียนและคุณครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี โดยครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี เป็นผู้ประสานงาน และบริหารจัดการควบคุมดูแล ความเรียบร้อยของกิจกรรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี