กิจกรรม “วัด BIA ” สำรวจสุขภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข จัดกิจกรรม "วัด BIA " เพื่อสำรวจสุขภาพบุคลากร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมภารกิจพิชิตใจ ให้สุขภาพดี วัด BIA และทำข้อตกลง ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องกีฬานันทนาการ ชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสำรวจสุขภาพบุคลากร สามารถปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาองค์กร รู้จักวิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีความสุข ตามแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace”

            สำหรับการวัด BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) คือ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านแผ่นรองเท้าขั้วอิเล็กโทรด เพื่อทำให้ทราบค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า แล้วนำไปคำนวณร่วมกับข้อมูล เพศ อายุ น้ำหนักและส่วนสูง จึงทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี