ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567

           วันที่ 3 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้อง 34303 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบคลัสเตอร์ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

           การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู สรุปการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู คุณสมบัติในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู และแนวทางการกำกับดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

           โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนานักศึกษาสายวิชาชีพครูว่า “ควรให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นในรายวิชาของการเรียนการสอนเป็นหลัก และให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มาเสริม เพื่อให้นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คือ นักศึกษาครู (ทั่วไป) คือ B1 และนักศึกษาครู (ภาษาอังกฤษ) คือ B2

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี