ประชุมคณะทำงาน C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2567

          วันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2567 นำโดยนายจิรพันธุ์ เนื่องจากนิล ประธานคณะทำงาน C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 13 มหาวิทยาลัย เข้าร่วม

         โอกาสนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 13 มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ UBI ให้มีความรู้ และมีทักษะการทำงานในการพัฒนานักศึกษาและผู้ประกอบการ มีการทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงาน UBI รอบ 6 เดือน และการเตรียมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี