ผู้แทนพระองค์ มอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่ นศ.คณะวิศวะฯ

ผู้แทนพระองค์ มอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

            วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้ที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 รับเหรียญรางวัลเรียนดีและผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                โอกาสนี้ นางสาวชลนาถ สอนสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมรับเหรียญรางวัลผลการเรียนดี และสอบได้ที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี