เตรียมพัฒนาพื้นที่หนองพลับ – กลัดหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมพัฒนาพื้นที่สหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ-การเกษตรกลัดหลวง

           วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่สหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ-การเกษตรกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชน 6 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสหกรณ์และจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ การปลูกกล้วยหอมทอง การทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักยกโต๊ะ การปลูกหญ้าเนเปียร์  พืชสมุนไพรและการแปรรูป และการเลี้ยงแพะ พร้อมสรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชนกับทางพื้นที่ เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี