อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

            การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้อง SU 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอาหารในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมการอบรม

          นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ กล่าวว่า “การยกระดับสถานประกอบการ เป็นสิ่งสำคัญมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการตรวจสอบและแนะนำสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบ ปรุง ประกอบให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมถึงมีคุณค่าทางโภชนาการ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสามารถทำอาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค รวมถึงการบริการที่ดีในสถานที่จำหน่ายอาหาร

            โดยมีเป้าหมายในการควบคุม ป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อและโรคติดต่อทางเดินอาหารของผู้บริโภค ให้บริการวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี