สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดบรรยายเทคนิคการสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน

          อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ รักษาราชการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 130 คน ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ อาคาร 33 จัด

            สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต โดยต้องสำเร็จการศึกษาเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะทางด้านกฎหมายและสามารถประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมปฏิบัติงานได้จริง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในทางเนื้อหาตามพันธกิจของสาขาวิชานิติศาสตร์ให้กับทั้งศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วตลอดจนนักศึกษาที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ในแต่ละชั้นปี ที่จะได้มีโอกาสได้เตรียมตัวและพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพและสายงานที่ตั้งใจไว้

            โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ร้อยตำรวจโท ธีรพันธ์ ก่ำดารา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรอบรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี