ลงพื้นที่จัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ของพื้นที่ชุมชนบ้านบางปู เพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

         วันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจากคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาลากลางหมู่บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่กับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายของชุมชน ในการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในประเด็นการแก้ไขปัญหาชุมชน ประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การแปรรูปกะปิเคย อุตุนิยมวิทยา และการขยายพันธุ์มะม่วงแก้วสามร้อยยอด การสร้างมูลค่าจากเปลือกมะพร้าว รวมถึงการสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารปูม้า ผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมสรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชนกับทางพื้นที่ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลไปจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี