ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี 67

ประชุมพิจารณาโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน ประชุมพิจารณาโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

           การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมกับทบทวนให้มีความท้าทายต่อการพัฒนาของโลก และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี