กิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา

กิจกรรมค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา

           วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการสองภาษา (English Program) ค่ายวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education Camp) ให้กับโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับนายวีระ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

            สำหรับการจัดกิจกรรมแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 มีกิจกรรม 2 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานนักโภชนาการน้อย และฐาน Save the penguin ขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6  กิจกรรม 2 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย การทำสไลม์แม่เหล็ก และฐานจุดตรวจของปลอม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี