จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย

          รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและส่งสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม

         อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัย ในประเด็นมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ความสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมีความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

        สำหรับเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย นโยบายในการยกระดับงานวิจัยและมาตรฐานงานวิจัย การบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การทำวิจัยแบบสหวิทยาการและทางคลินิก ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในโครงการวิจัยที่เสนอขอรับจริยธรรมฯ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย และการฝึกปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากร

         ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี