บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

           วันที่ 12 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน ฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก จำนวน 300 ราย ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สืบเนื่องจากในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ กองพัฒนานักศึกษาในฐานะของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขอนามัยเบื้องต้นของนักศึกษา จึงมีความตระหนักด้านโรคภัยและพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกัน โดยได้ให้บริการนักศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี