ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

               วันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมาหวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

              ในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารในมหาวิทยาลัย 6 หลัง ประกอบด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารนิวัติสโมสร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนการเมือง การปกครอง กฎหมายและพัฒนาท้องถิ่นและคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รวมกำลังติดตั้ง 478,800 วัตต์ 720 แผง ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นอันดับ 1 Green University ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สนองนโยบาย SDGs เป็นสถานที่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้การนักศึกษา และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยในการเป็นพื้นที่สีเขียว โดยจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2567 และมีกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2567

             นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายพิชัย ขำเพชร ประธานกรรมการ ได้รายงานผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2566 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 4.66 คะแนน พิจารณาจาก 6ประเด็น ประกอบด้วย การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับทิศทางใหม่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานวิจัยเพื่อรองรับทิศทางใหม่ การจัดการศึกษาเพื่อรองรับทิศทางใหม่ การพัฒนาหน่วยงานตามพันธกิจและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี