มรภ.เพชรบุรีร่วมกับกรมการทหารช่าง เตรียมพัฒนาเส้นทางวิทยาเขตโป่งสลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับกรมการทหารช่าง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาถนนและภูมิทัศน์ในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด รองรับการเติบโตของชุมชน

         วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับกองทัพบก (กรมการทหารช่าง) โดยได้รับเกียรติจากพลโทมนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

         สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตโป่งสลอด พัฒนาท้องถิ่นให้พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน เกิดความสะดวก ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการใช้สัญจร และยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นยิ่งขึ้น

         โดยกรมการทหารช่างจะเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือช่างก่อสร้าง และจะเริ่มทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนลาดยาง) ณ บริเวณทางเข้าและบริเวณภายในวิทยาเขตโป่งสลอด รวมทั้งหมด 6 เส้นทาง ในวันที่ 22 มกราคม นี้ ซึ่งคาดว่าใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี