ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดกิจกรรมนำเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ

              วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการรับฟังการนำเสนอระบบงานประกันคุณภาพฯการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://eqa.pbru.ac.th/   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฯกิจกรรมในครั้งนี้

              การจัดกิจกรรมนำเสนอการใช้งานระบบฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับตัวแทนบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน  รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้ทดลองใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ และให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น