ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ (ระบบงบประมาณ และระบบคำของบประมาณ)

              วันที่ 13 – 14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบงบประมาณ และระบบคำของบประมาณ)   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

              การจัดอบรมการใช้งานระบบฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย